VEDTÆGTER

 

Andelsboligforeningen Kystens Perle

Kystvejen 7A & 7B - 4400 Kalundborg

 

 (Vedtaget på ordinær generalforsamling den 2. maj 2017)

 

 

 

 

 

§ 1. Navn og hjemsted

 

(1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kystens Perle.

 

(1.2) Foreningens hjemsted er i Kalundborg kommune.

 

 

§ 2. Formål

 

(2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr. 5 ms Nyrup By, Raklev, liggende

        Kystvejen 7a og 7b, 4400 Kalundborg.

 

 

§ 3. Medlemmer

 

(3.1) Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der bebor eller fremlejer en bolig i 

        foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg.

       Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages person eller en juridisk person,

       der har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver.

        Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor 

        andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje  boligen og har hverken stemmeret eller mulighed

        for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og  skal sælge andelen til en person der opfylder 

        kravene i § 3 stk. 1, hvorefter afregning finder sted som anført i § 15.

 

(3.2) Ved beboelse forstås ikke nødvendigvis helårsbeboelse.

 

(3.3) Hver andelshaver må ikke benytte mere end een bolig i for­eningen.

 

 

§ 4. Indskud

 

(4.1) Indskud udgør et beløb, svarende til:

                     

Opgang Bolig nr.   Etage

 

    Indskud

 

7A - Øst      1 Stue   tv.      378.378
7A - Øst      2 Stue   mf.      260.820
7A - Øst      3 Stue   th.      390.474
7A - Øst      4 1.sal   tv.      378.378
7A - Øst      5 1.sal   mf.      260.820
7A - Øst      6 1.sal   th.      440.532
7A - Øst      7 2.sal   tv.      390.474
7A - Øst      8 2.sal   mf.      260.820
7A - Øst      9 2.sal   th.      456.748
7B - Vest    10 Stue   tv.      448.648
7B - Vest     11 Stue   mf.      321.570
7B - Vest     12 Stue   th.      462.990
7B - Vest     13 1.sal   tv.      472.973
7B - Vest     14 1.sal   mf.      326.025
7B - Vest     15 1.sal   th.      488.093
7B - Vest     16 2.sal   tv.      486.486
7B - Vest     17 2.sal   mf.      335.340
7B - Vest     18 2.sal   th.      502.135
  Samlet Indskud     7.061.704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4.2) Indskuddet skal indbetales kontant.

 

 

§ 5. Hæftelse

 

(5.1) Andelshaverne hæfter alene med det oprindelige indskud i henhold til § 4. for forplig­telser vedrørende foreningen.

 

(5.2) En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1 indtil ny godkendt

        an­delshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forplig­telsen.

 

 

§ 6. Andel

 

(6.1) Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud.

 

(6.2) Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 13‑18., 

        ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens § 6 b.

 

(6.3) Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve at 

        andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens § "4. a". Der kan ikke 

        gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke

        anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et

        sådant tilgodehavende.

 

(6.4) For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt,

        der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

 

 

§ 7. Boligaftale

 

(7.1) Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse med hver andelshaver oprette en boligaftale,

        der indeholder bestem­melser om boligens brug m.v. Indtil generalforsamlingen vedta­ger andet, anvendes som

        boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlin­gens

        beslutninger.

 

(7.2) Boligen må udelukkende benyttes til beboelse. Erhvervsmæssig benyttelse kan ikke tillades.

         Korttidsudlejning (ferieudlejning som fx AirBnB) er skattemæssigt at betragte som erhverv, hvorfor den form for

         udlejning ikke tillades.

 

(7.3) Andelshavere med have har eksklusiv brugsret til haven.

 

 

§  8. Boligafgift

 

(8.1) Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid binden­de for alle andelshavere af generalforsamlingen.

 

(8.2) Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse for de enkelte boliger fastsættes efter indskuddets størrelse.

 

 

 § 9. Vedligeholdelse

 

(9.1) En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedlige­holdelse inde i boligen, bortset fra vedligeholdelse af central­

        varmeanlæg og fælles forsynings‑ og afløbsledninger og bortset fra udskiftning af hoved‑ og bagdøre samt vinduer 

        og   udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også even­tuelle nødvendige udskiftninger af

        bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. En andelshavers

        vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde.

 

(9.2) En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligehol­de overflader på den til boligen knyttede altan eller terrasse.

        Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af havearealet og for fælles eller

         egne hegn.

 

(9.3) En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige

         vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne.

 

(9.4) Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al an­den vedligeholdelse, herunder af bygninger, skure samt

        fællesanlæg. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstem­melse med vedligeholdelsesplanen.

 

(9.5) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdel­sespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig

         vedligeholdelse  fore­taget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendi­ge vedligeholdelse

         ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør

         med 3  måneders varsel, jfr. § 20.

 

 

§ 10. Forandringer

 

(10.1) En andelshaver er ikke berettiget til at foretage foran­dringer inde i boligen, med mindre forandringen er anmeldt

          skriftligt for bestyrelsen senest tre uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3,

          hvilket skal ske inden tre uger efter anmeldelsen, og iværksæt­telse af forandringen skal da udskydes, indtil der er

          opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget.

 

(10.2) En andelshaver er ikke berettiget til at foretage foran­dringer af boligens ydre el­ler til at opsætte eller ændre hegn,

          med mindre bestyrelsen in­den arbejdets iværksættelse har godkendt forandringen. Bestyrel­sen kan nægte at

          godkende en anmodning om omforandring, såfremt bestyrelsen skønner, at forandringen vil være

           uhensigtsmæssig eller skønnes at ville stride mod andre andelshaveres interes­ser.

 

(10.3) Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvar­ligt i overensstemmelse med kravene i

          byggelovgivningen, lokal­planer og andre offentlige forskrifter.

 

(10.4) Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkend­te forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor

          byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen

          desuden fo­revises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes. 

 

 

§ 11. Fremleje

 

(11.1) En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade bru­gen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, 

          medmin­dre han/hun er berettiget dertil efter stk. 2, 3 eller 4.

 

(11.2) En andelshaver er berettiget til at fremleje eller ‑låne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når 

          andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, in­stitutionsanbringelse, forretningsrejse, 

          studieophold, ferieop­hold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller anden ekstraordinær begrundelse for en

          begrænset periode på normalt højst 2 år. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren, begrundelsen og 

          betingelserne for fremlejemå­let.

 

(11.3) En andelshaver er uanset § 11, stk. 2 berettiget til at fremleje sin bolig til en person med hvem andelshaveren er 

          beslægtet i lige op- eller nedstigende linie eller i sidelinie, så langt som søskende og søskendes børn

           Bestyrelsen skal underrettes om, hvem der er, fremlejetager, men skal i øvrigt ikke godkende betingelserne for

           fremlejemålet.

 

(11.4) Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelse.

          Korttidsudlejning er ikke tilladt; jævnfør § 7,2.

 

 

§ 12. Husorden

 

(12.1) Husorden forefindes. Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle andelshavere fastsætte regler for 

          husorden, husdyrhold m.v.

  A)    Inden godkendelse af ny andelshaver med ønske om husdyrhold og inden nyanskaffelse af husdyr skal tilladelse 

          indhentes hos bestyrelsen.

 

(12.2) Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan dog kun ændres såle­des, at bestående rettigheder bibeholdes indti

           dyrets død.

 

 

 § 13. Overdragelse

 

(13.1) Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han be­rettiget til at overdrage sin andel efter reglerne i § 13.2. 

          Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives

          se­nest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddel­else om, hvem der indstilles.

 

(13.2) Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge:

 

A)      Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragel­sen sker i forbindelse med bytning af bolig, eller til børn, 

         børnebørn, forældre eller bedsteforældre eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i

          mindst det seneste år før overdragelsen.

 

B)      Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste (intern venteliste) hos bestyrelsen, således at den, der først 

         er indtegnet på ven­telisten, går forud for de senere indtegnede. Fortrinsret­ten i henhold til første punktum er dog 

         betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers bolig frigøres, såle­des at indstillingsretten vedrørende den 

         således ledigblev­ne bolig overlades til den fraflyttende andelshaver.

 

C)      Andre personer der er opført på venteliste (ekstern venteliste))  hos bestyrelsen, således at den, der først er 

          indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. 

 

D)      Andre personer, der er indstillet af en andelshaver. Det skal ved brev eller opslag med mindst 14 dages varsel be­

          kendtgøres, at andelshaverne kan indstille en kandidat til en ledigbleven bolig. Bekendtgørelsen skal angive

          hvilken bolig og overdragelsessummen.

          Hver andelshaver kan indstil­le een kandidat til boligen, og der trækkes lod mellem  de rettidigt indstillede

          kandidater, der kan godkendes af be­styrelsen, jfr. § 13.1.

 

E)        Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver.

 

 

 § 14. Pris

 

(14.1) Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftale

           efter §14.2.  Be­styrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb op­gjort efter nedenstående 

           retningslinier:

 

A)      Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris med eventuel prisudvikling, som senest er godkendt 

          af  generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige general­forsamling. Andelenes pris og eventuelle prisudvikling 

          fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligfore­ningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af

          forenin­gens ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af forenin­gens gæld. Generalforsamlingens

          prisfastsættelse  er binden­de, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris.

          En andelshaver er uanset den af generalforsamlingen fast­satte pris berettiget til at beregne sig samme pris for

          an­delen i foreningens formue, som han selv lovligt har be­talt, jfr. andelsboligforeningslovens regler herom.

 

B)      Værdien af forbedringer, jfr. § 10, ansættes til anskaffel­sesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på 

          grund  af alder og slitage. Såfremt andelshaveren under byg­geriets opførelse og inden overtagelsesdagen efter 

          aftale har betalt særskilt forhøjet vederlag for installationer, såsom køkken, skabe og fliser, opgøres og afskrives

          det særskilt betalte vederlag som ovenfor anført.

 

C)      Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller in­stalleret i boligen, fastsættes under hensyntagen til

          anskaffelsespris, alder og slitage.

 

D)      Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld beregnes pristillæg respektive

          prisnedslag under hensyn hertil.

 

(14.2) Værdiansættelse og fradrag efter stk. 1 litra B ‑ D udgøres af købs- og håndværkerfakturaer, og nedskrivning

           finder sted med 10  % årligt, dog således at det slutter efter 9. år, og de resterende 10 % aldrig nedskrives.

           Anskaffelsesprisen for eget arbejde ansættes til den svendeløn, excl. avance og offentlige afgifter, som et

           tilsvarende stykke arbejde ville have kostet. Såfremt boligen er udstyret med hår­de hvidevarer eller

           husholdningsmaskiner, der tilhører andelsbo­ligforeningen, men skal vedligeholdes og fornyes af andelshave­ren,

           beregnes tillæg respektive nedslag efter litra D under hen­syntagen til maskinernes alder og forventede normal 

           levetid.

 

(14.3) Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal 

           vederla­get sættes til værdien i fri handel. Erhverver skal indtil over­tagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde

           løsøre købet el­ler retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øv­rige aftalte vilkår.

 

(14.4) Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fra­

           flyttende andelshaver.

 

(14.5) Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhver­veren eller bestyrelsen om fastsættelse af pris for 

          forbedrin­ger, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller ‑ned­slag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen

          af en vold­giftsmand, der skal være særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår, og som

          udpeges af Andelsboligfore­ningernes Fællesrepræsentation. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til

          besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes.

          Voldgiftsman­dens vurdering er endelig og bindende for alle parterne.

          Vold­giftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved

          voldgiften skal fordeles mel­lem parterne eller eventuelt pålægges én part fuldt ud, idet der herved skal tages

          hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften.

 

 

§ 15. Fremgangsmåde

 

(15.1) Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens

          påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udle­veret et eksemplar af 

          andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget, samt en opstilling af overdragelses-

          sum­mens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbed­ringer, inventar og løsøre, samt eventuelt

          pristillæg eller ‑nedslag for vedligeholdelsesstand. Erhverver skal endvidere in­den aftalens indgåelse skriftligt

          gøres bekendt med andelsbolig foreningslovens bestemmelse om prisfastsættelse og om straf.

 

(15.2) Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrel­sen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på 

          en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhver­ver opkræve et gebyr. Foreningen kan 

          endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer

          udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til

           pant- og udlæghavere  og ved tvangssalg eller -auktion.

 

(15.3) Overdragelsessummen skal senest to uger før overtagelses­dagen indbetales kontant til foreningen, som efter 

          fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på 

          frigivelse af garantien - afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlæghavere, og

          dernæst til den fraflyttende andelshaver.

 

(15.4) Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende an­delshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikker-

          hed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter o. lign. Såfremt afregning sker inden 

          fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skøns­mæssigt beløb til dækning af erhververens 

          eventuelle krav i an­ledning af mangler konstateret ved overtagelsen.

 

(15.5) Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at 

          konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der 

          er overtaget i forbin­delse med boligen. Såfremt erhververen forlanger prisnedslag for sådanne mangler,  

          kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til 

          overdrageren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem 

          det tilkom­mer.

 

(15.6) Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som nævnt i stk. 3‑5, skal afregnes senest 3 uger efter 

           overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen.

 

 

§ 16. Dødsfald

 

(16.1) I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle være berettiget til at fortsætte 

          medlem­skab og beboelse af boligen.

 

(16.2) Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke øn­sker at benytte sin ret, kan andel og bolig overtages af

          nedennævnte, idet der gives fortrinsret i den nævnte rækkefølge

 

A)        Samlever, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde mindst 3 måneder.

 

B)        Andre personer, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde i mindst 3 måneder.

 

C)        Afdødes børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre.

 

D)        Personer, som af den afdøde over for bestyrelsen var an­meldt som berettiget til andel og bolig ved hans død.

 

Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen.

 

(16.3) Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgående stykker berettigede personer finde

            §§ 14 og 15 tilsva­rende anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter forudgående stykker berettigede personer

            finder §§ 14 og 15 tilsvarende an­vendelse, dog bortset fra § 15 stk. 3‑6 om indbetaling og afreg­ning, idet

            erhververen i disse tilfælde indtræder i afdødes for­pligtelser over for foreningen og eventuelt lån givende

            pengein­stitut.

 

(16.4) Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyt­tes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 

          3-måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt for­inden, bestemmer bestyrelsen, hvem der

          skal overtage andel og bolig og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes

           til boet efter reglerne i § 15.

 

 

§ 17. Samlivsophævelse

 

(17.1) Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af par­terne, der efter deres egen eller myndighedernes 

          bestemmelse be­varer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlem­skab og beboelse af boligen.

 

(17.2) Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophæ­velse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i 

          hen­hold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles hus­stand med andelshaveren i mindst det seneste år

          før samlivsophæ­velsen.

 

(17.3) Ved ægtefælles fortsættelse af medlemskab og beboelse af boligen skal begge ægtefæller være forpligtet til at

           lade fortsættende ægtefælle overtage andel gennem skifte eller over­dragelse. Ved overdragelse i henhold

           hertil eller ved overdra­gelse i henhold til § 17 stk. 2 finder §§ 14 og 15 tilsvarende an­vendelse.

           Ved fortsættende ægtefælles overtagelse gennem ægte­fælleskifte finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse,

           dog bort­set fra § 15 stk. 3‑6 om indbetaling og afregning, idet fortsæt­tende ægtefælle i disse tilfælde indtræde

            i tidligere andelsha­vers forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut.

 

 

§ 18. Opsigelse

 

(18.1) En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af forenin­gen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde

          efter regler­ne i §§ 13 ‑ 17 om overførsel af andelen.

 

 

§ 19. Eksklusion

 

(19.1) I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen:

 

A)       Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift eller andre skyldige 

          beløb af enhver art.

 

B)       Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdel­sespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige 

          ved­ligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jfr. § 9.

 

C)       Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre 

           andelshavere.

 

D)       Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af 

          besty­relsen.

 

E)       Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger

          udle­jeren til at ophæve lejemålet.

 

(19.2) Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og de vilkår overtagelsen skal

          ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 15.

 

(19.3) Garanti for lån.

           I tilfælde af, at foreningen i henhold  til tidligere regler i vedtægterne og andelsboligforeningsloven har afgivet 

          garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum, og låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal

          långiver underrette foreningen skriftligt om restancen. Bestyrelsen skal i så fald sende skriftligt påkrav til låntager

          om berigtigelse af restancen inden en angiven frist på mindst 4 dage. Såfremt restancen berigtiges inden fristens 

          udløb, skal långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt aftalt. Såfremt restancen ikke 

          berigtiges inden fristens udløb, kan bestyrelsen ekskludere låntageren af foreningen og bringe hans brugsret til 

          ophør i overensstemmelse med reglerne i § 19 om eksklusion.

 

(19.4) Långiver kan først rejse krav mod foreningen i henhold til garantien, når overdragelsessummen for salg af boligen 

          er  indbetalt, men dog senest 6 måneder efter, at skriftlig underretning om restancen er givet. Garantien kan kun 

          gøres gældende for det beløb, som restgælden efter låneaftalen skulle udgøre, da underretning om restancen blev 

          givet, med tillæg af 6 foregående månedsydelser og med tillæg af rente af de nævnte beløb.

 

 

§ 20. Ledige boliger

 

(20.1) I tilfælde, hvor der skal ske overdragelse af en bolig, hvor den tidligere an­delshaver har mistet sin indstillingsret

          efter § 17 eller § 20, eller har overgivet sin indstillingsret til bestyrelsen, skal bestyrelsen ved udpegning af ny 

          andelshaver gå frem efter reglerne i § 13.2 B og C. Såfremt ingen kandidater indstilles, afgør bestyrelsen frit, hvem 

          der skal overtage boligen. 

 

 

§ 21. Generalforsamling

 

(21.1) Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

 

(21.2) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende 

          dagsorden:

 

1)        Valg af dirigent.

2)        Bestyrelsens beretning.

3)         Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet.

4)        Forelæggelse af driftsbudget til godkendel­se og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.

5)        Forslag.

6)        Valg.

7)        Eventuelt.

 

(21.3) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en general­forsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer

          eller 1/4 af andelshaverne eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.

 

 

§ 22. Indkaldelse m.v.

 

(22.1) Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om

           nødven­digt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dags­orden for generalforsamlingen. Datoen for 

           afholdelse af ordinær generalforsamling og om muligt ekstraordinær generalforsamling skal bekendtgøres ved

          brev eller opslag senest 4 uger før.

 

(22.2) Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før 

           generalforsamlin­gen.

 

(22.3) Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, så­fremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller 

          andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsam­lingen er gjort bekendt med,

           at det kommer til behandling.

 

(22.4) Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsam­lingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver

          og den­nes ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem. De(n) adgangsbe­rettigede kan ledsages af en profes-

          sionel eller personlig rådgi­ver. Administrator og revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes 

          adgang til at deltage i og tage or­det på generalforsamlingen.

 

(22.5) Hver andel giver een stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller et myndigt 

           husstandsmedlem, el­ler til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive een stemme i henhold til 

          fuldmagt, udover sin egen.

 

 

§ 23. Flertal 

 

(23.1) Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt fler­tal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt

           i stk. 2 - 3. Dog skal altid mindst 1/4 af samtlige mulige stem­mer være repræsenteret.

 

(23.2) Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regule­ring af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, eller 

          om i­værksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbej­der, hvis finansiering kræver forhøjelse af 

          boligafgiften med mere end 25 %, eller om henlæggelse til sådanne arbejder med et beløb, der overstiger 25 % af 

          den hidtidige boligafgift, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er 

          repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer 

          repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et fler­tal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan

          der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forsla­get endeligt vedtages med et flertal på minds

           2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.

 

(23.3) Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens op­løsning, kan kun vedtages med et flertal på mindst 3/4 af 

          samt­lige mulige stemmer. Er ikke mindst 3/4 af samtlige mulige stem­mer repræsenteret på generalforsamlingen, 

          men opnås et flertal på 3/4 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der ind­kaldes til ny generalforsamling, 

          og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 3/4 af de repræsente­rede stemmer,

          uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. 

 

 

 § 24. Dirigent m.v.

 

(24.1) Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

 

(24.2) Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen.

          Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. 

          Protokollatet eller tilsvarende information om det på general­forsamlingen passerede, skal tilstilles andelshaverne

          senest een måned efter generalforsamlingens afholdelse.

 

 

§ 25. Bestyrelse

 

(25.1) Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre 

          generalforsamlin­gens beslutninger.

 

 

§ 26. Bestyrelsesmedlemmer

 

(26.1) Bestyrelsen består af en formand og yderligere 2‑5 øvri­ge bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens 

          bestemmelse.

 

(26.2) Formanden vælges af generalforsamlingen for to år ad gan­gen og har i bestyrelsessammenhænge 2 stemmer, så 

          længe antallet af bestyrelsesmedlemmer er et lige antal.

 

(26.3) De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsam­lingen for to år ad gangen, således at halvdelen af 

          bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling.

 

(26.4) Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af

           deres række­følge.

 

(26.5) Som bestyrelsesmedlemmer eller ‑suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller samt myndige 

          husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller ‑suppleant kan kun vælges een per­son fra hver husstand

          og kun en person, der bebor andelsboli­gen. Genvalg kan finde sted.

 

(26.6) Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en sekretær. 

 

(26.7) Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste 

          ordi­nære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næst­formanden i formandens sted indtil næste

          ordinære generalforsam­ling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre,

          indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

 

 

§ 27. Møder

 

(27.1) Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er

          beslægte eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have sær­interesser i sagens afgørelse.

 

(27.2) Sekretæren skriver protokollat for bestyrelsesmøder. Pro­tokollatet underskrives af hele bestyrelsen.

 

(27.3) I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

 

 

§ 28. Tegningsret

 

(28.1) Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelses­medlemmer i forening.

 

  

§ 29. Administration

 

(29.1) Generalforsamlingen kan vælge en admini­strator til at forestå ejendommens almindelige og juridiske forvalt­ning. 

          Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administra­tor. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med

          administrator om hans opgaver og beføjelser.

 

(29.2) Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen admini­strator, varetager bestyrelsen ejendommens 

          administration, og reglerne i nærværende § stk. 3 og 4 finder da anvendelse.

 

(29.3) Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelses­medlem skal foreningens midler indsættes på særskilt 

          konto i et pengeinstitut, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning ved underskrift fra to 

          bestyrelsesmed­lemmer i forening. Alle indbetalinger til foreningen være sig boligafgift, leje, indbetalinger i 

          forbindelse med overdragelse af andele eller andet, skal ske direkte til en sådan konto, li­gesom også modtagne

          checks og postanvisninger skal indsættes di­rekte på en sådan konto.

 

(29.4) Bestyrelsen kan helt eller delvis overlade bogføring, op­krævning af boligafgift, varetagelse af lønningsregnskab og 

          ud­betaling af faste (periodiske) betalinger, til et pengeinstitut eller et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma.

          I det omfang en sådan overladelse ikke er sket, skal bestyrelsen af sin midte vælge en regnskabsfører, der er 

          ansvarlig for bog­holderi, opkrævninger, lønningsregnskaber og periodiske udbeta­linger.

 

(29.5) Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske an­svar over for foreningen, andelshaverne og 

          tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvars‑ og besvigelsesforsikring. Forsik­ringssummens størrelse skal 

          oplyses i en note til årsregnskabet.

 

 

  § 30. Regnskab

 

(30.1) Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmel­se med god regnskabsskik og underskrives af 

          administrator og he­le bestyrelsen. Regnskabsåret er kalenderåret, dog løber første regnskabsår fra

          overtagelsesdagen ifølge skøde til 31. december 2006.

 

(30.2) I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab udarbejdes forslag fra bestyrelsen til den pris og eventuelle

          prisudvik­ling på andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige 

          generalforsamling, jfr. § 14. Forsla­get anføres som note til regnskabet.

 

(30.3) Hvert år medtages i resultatopgørelsen et beløb til hen­læggelse i en fond som en særlig post. Fonden kan efter 

          general­forsamlingens bestemmelse anvendes til vedligeholdelse, genop­retning, forbedringer og/eller fornyelser.   

          Beløbets størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Det i fonden opspa­rede beløb kan ikke medregnes 

          ved beregning af andelsværdien.

 

 

§ 31. Revision

 

(31.1) Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller re­gistreret revisor til at revidere årsregnskabet.

          Revisor skal føre revisionsprotokol.

 

(31.2) Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts‑ og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne 

          sam­tidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

 

§ 32. Opløsning

 

(32.1) Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

 

(32.2) Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid 

          væren­de andelshavere i forhold til deres andels størrelse.

 

 

 

    

                             §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 

 

 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 29. april 2004. 

 

Med ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 31. januar 2005.

 

Med ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 24.april 2005.

 

Med ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 3. maj 2009.

 

Med ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 2. maj 2010.

 

Med ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 2. maj 2017.

 

 

 Signeret af  bestyrelsen, Kalundborg, den 2. maj 2017.

 

Majbritt Holst , Formand                      Jørn Mürer, Næstformand                    Per Kjær Erichsen, Sekretær                 

 

Stig Krag, Bestyrelsesmedlem              Willy Thygesen, Bestyrelsesmedlem