HUSORDEN

 

 

 

Andelsboligforeningen Kystens Perle

Kystvejen 7A & 7B - 4400 Kalundborg

 

 

 

 

​(Vedtaget på ordinær generalforsamling den 2. maj 2017)​

 

 

 

 

 

 

 

Andelsboligforeningen lægger vægt på at være et trygt, roligt og ikke mindst smukt sted at leve for os alle, og hvor fælles ansvarsfølelse og godt naboskab er i højsædet.

Vi bor unikt, og vi vil gerne, at alle, også fremover, skal kunne glædes over vor smukke beliggenhed og gode forening.

Derfor denne HUSORDEN.

 

 

Parkering

Der er én nummereret p-plads pr andel og fem gæstepladser. Parkér så præcist som muligt, så der er plads til, at naboen kan komme ind.

 Du kan kun optage din egen p-plads og ikke benytte gæsteparkering permanent.

 Du kan i ET PAR DAGE benytte en gæsteplads til klargøring af campingvogn, båd med mere.

Gæster SKAL henvises til gæsteparkeringen.

Cykler parkeres i cykelskuret eller i et af de udendørs cykelstativer.

 

 

Opgange

Opgangene bliver vasket én gang om ugen. I skal fjerne måtter osv. eller selv lige gøre rent dér, hvor de ligger. Snavser i af en eller anden grund mere end pænt er, så skal I selv lige klare op efter jer.

Barnevogne og andre køretøjer må ikke parkeres i opgangene uden efter aftale med de andre beboere.

Kunst og anden pynt aftaler I opgangen. Ophæng osv. er på egen regning og risiko. Juletræet har sin egen ordning.

Hoveddørene må kun stå åbne under opsyn.

Luk kun velkendte personer ind, eller kontrollér, hvis muligt at gæsten har reelle hensigter!

 

 

Pulterrum

Hver lejlighed råder over et markeret pulterrum. Vi må kun stille pulterrumsting ind i eget rum og for eksempel ikke på gangen. Ildelugtende ting er bandlyste i skuret.

Der forefindes diverse værktøj ved arbejdsbænken, såsom boremaskiner og andet, til brug for alle beboere.

Diverse haveredskaber både her og i cykelskuret er til foreningens fælles brug.

 

 

Cykelskur

Vi kan stille vores cykler i cykelrummet i den nordlige del af skuret. Der er plads til to cykler pr lejlighed; overskydende cykler henvises til de udendørs stativer. Cyklens ejer skal kunne identificeres: navn på en label på skærmen eller sådan noget. Vi er selv ansvarlige for at fjerne de cykler, vi ikke bruger mere.

Barnevogne kan også anbringes i cykelskuret, men det er nødvendigt at respektere anden brug af rummet (græsslåmaskiner, læskærme m.m….se opslag på bagvæggen!).

For både pulterrumsdelen og cykelskuret gælder det: Ryd op efter jer! Sluk lyset!! og Hold dørene lukkede i størst muligt omfang!!!

 

 

Fællesarealer

Vi og vores gæster kan frit benytte fællesarealerne under almindelig hensyntagen til de andre beboere. Fællesejede remedier kan flyttes rundt efter behov, men de skal tilbage, hvor de kom fra, efter endt brug. Med hensyn til p-pladsen og tilkørsel, så husk, at der er trafikeret, så børn må ikke lege der uden opsyn.

 

 

Terrasser, altaner og husets facade

Vi må ikke sætte andre hegn og den slags op, end der er i forvejen, uden efter aftale med bestyrelsen, som så undersøger holdningen til sagen hos os andre. Hæng ikke noget op på altanerne, der kan genere eller være til fare for andre!

Husets facader må ikke ændres uden efter fælles beslutning.

 

 

Husdyr

Det er tilladt at holde husdyr, hvis de er godkendt af bestyrelsen. (Muskelhunde, kamphunde og meget store hunde vil normalt ikke kunne få tilladelse til ophold. Der tages i øvrigt forbehold for ikke nævnte husdyrtyper).

Det er ejers pligt at fjerne hundes efterladenskaber så hurtigt som muligt.

 Ved grov uagtsomhed og store gener i forbindelse med husdyrholdet kan bestyrelsen efter en skriftlig advarsel til ejeren bortvise dyret (uagtet Vedtægtens § 12.2).      

 

 

Affald

Alt affald skal sorteres og afleveres i affaldscontainerne!! Der er fem på vores grund: to til restaffald, to til bioaffald og én til batterier. Restaffald skal være rimeligt rengjort, inden det kommes i containeren; dette dels på grund af, at der kan opstå lugtgener, dels fordi spiseligt og lugtende affald tiltrækker mus, rotter og andre udyr.  Papkasser og den slags skal være foldet og mast, Kystparkens papcontainer må ikke benyttes.  Bioaffald skal i en grøn bioaffaldspose, som skal lukkes ordentligt og forsvarligt på grund af gener, som ovenfor berettet. Poserne er specielle og fås på Kalundborg Bibliotek; der vil normalt være nogle ruller til rådighed indenfor i skuret. Bestyrelsen sørger for poserne, men kommer I forbi biblioteket, så tag bare nogle med derfra. Haveaffald skal i bioaffalds containeren eller direkte på genbrugspladsen (det skal altså ikke ligge på vores grund i flere dage).. Større ting skal vi køre direkte på genbrugspladsen, de må dog stå et par dage pænt, hvis nødvendigt, men med navn og tidspunkt for bortskafningen på en label eller så. Flasker og aviser skal i kommunens containere – de nærmeste står hos naboen i Kystparken. Brugte batterier puttes i den lille container mærket Batterier(!) Brugte elpærer lægger du i den blå kasse i skuret; hvis nogen af jer skal på genbrugspladsen, så tag pærerne med! Der er af og til observeret rotter i vores område (derfor den nødvendige opmærksomhed ved de åbne døre). Ser du en rotte, er du forpligtet til at melde det til Kalundborg Kommune (www.borger.dk/rotter) og til bestyrelsen for vores forening.

 

 

Støj

Vi bor i et betonhus! Hamren, boren og anden værktøjsstøj er uønsket hverdage mellem 2000 og 0800, på lørdage efter kl. 1700, samt på søn- og helligdage. Skru ned for høj musik efter 2200!  Du kan aftale noget andet med de andre i opgangen senest fem dage før balladen, så de er varskoet og kan tage deres forholdsregler.

 

 

Diverse

Arbejds week-end (normalt kun Lørdag) og andet vedligehold.  Der er normalt arbejdsweekend to gange om året – forår og efterår – datoer vil komme på det fælles datoopslag i indgangene efter generalforsamlingen. Alle lejligheder stiller med mindst én arbejdsduelig person. Udeblivelse koster 500,00 DKK, medmindre du har en anden aftale med bestyrelsen. Det er ejerens ansvar, at sørge for deltagelse. Øvrigt vedligehold er vores fælles opgave i det daglige. Du kan fx vælge at være fast græsslåer eller fejer….du kan også påtage dig ansvaret for et område (skuret, buskene, blomsterne for at nævne blot nogle områder). Elevatorkursus: Ved elevatorsvigt skal vi alle være i stand til at hjælpe en person ud af elevatoren ved mekanisk eller andet svigt, derfor er der på arbejdsdagene tvunget kursus i de grejer.

Tørrestativ findes i cykelskuret indenfor til højre. Stativet stikkes i et dertil indrettet hul i jorden på vestsiden af ejendommen. Hullet er dækket med et plasticlåg, som tages op og stativet stikkes ned. Efter endt brug og senest til natten sættes stativet tilbage i skuret og hullet lukkes med plasticlåget. To klapsammencykler og et par kajakker kan lånes efter aftale med Lene & Stig (B.st.th).

 

 

SUPPLERENDE REGLER FOR BRUG AF DEPOT OG CYKELSKUR.

 

Alle større haveredskaber skal opbevares i cykelskuret. De skal hænges på rette sted og på beslagene på væggen!

 

Mindre redskaber opbevares i depotrummet på de beslag, der er dér, eller i plastkasserne ifølge indholdsmærkaterne.


Det henstilles, at redskaberne efter endt brug hænges/lægges tilbage, hvor de hører til.


Brug kun plastkasserne til deres formål!


Affald henvises til containeren udenfor depotet.


Dåser og flasker med pant skal lægges i papkassen til højre under arbejdsbænken; er der en ølkasse skal flaskerne i den!
Kasserne tømmes med mellemrum, og returpanten bliver lagt i glasset på arbejdsbænken. Pengene bruges til at købe benzin til græsslåmaskinen og andre småting for.

 

Udenfor er opstillet et netstativ beregnet til metalaffald, herunder øl/sodavandsdåser UDEN PANT.

 

Når vi sammen efterlever disse få men rimelige regler, vil depotet og cykelskuret kunne stå overskuelige, rydelige og gode at komme ind i til gavn og glæde for os alle.